Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy dotyczącej zakupu wagonów kolejowych do przewozu paliw

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 30 września 2022 r. zawarł umowę, na mocy której nabędzie nowe cysterny kolejowe o łącznej pojemności ponad 4 tys. metrów sześciennych przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego („Wagony”).

Wagony zostaną dostarczone Emitentowi do 31 marca 2023 r., a cena zakupu Wagonów wynosi 7 770 000 EUR (tj. 37 838 346 zł przeliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy, o której mowa powyżej).

Jednocześnie Emitent informuje, że jest to druga umowa, której przedmiotem jest zakup cystern kolejowych przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego. Do tej pory Emitent zakupił cysterny (włączając Wagony, o których mowa powyżej) o łącznej pojemności ponad 8 tys. metrów sześciennych za łączną kwotę 15 540 000 EUR (tj. 75 676 692 zł przeliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy, o której mowa powyżej).

Zakupione Wagony stanowią istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Emitenta i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Grupę Emitenta, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli na uelastycznienie działalności i podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi w Grupie Emitenta.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na istotną łączną wartość umów zawartych z jednym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach, a także fakt, iż zakup wagonów kolejowych poprawi sytuację logistyczną Grupy Emitenta i ograniczy ryzyko ewentualnego braku dostępności transportu organizowanego przez zewnętrznych przewoźników.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu