Rekordowa sprzedaż w marcu 2017 oraz zwołanie NWZA

Data publikacji: 21.04.17

image

UNIMOT S.A. raportuje w marcu 2017 najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki oraz zwołuje NWZA celem rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i  rozszerzenia przedmiotu działalności.

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. opublikował właśnie przychody ze sprzedaży netto za miesiąc marzec 2017 w ujęciu jednostkowym w wysokości 257 803 tys. zł. Przychody  uzyskane w marcu 2017 r. są wyższe o ponad 60% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2016 r. – 160 912 tys. zł) i wyższe o około 52 % od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (luty 2017 r. – 169 543 tys. zł.) Wartość przychodów netto narastająco za 3 miesiące 2017 r. wynosi 642 287 tys. zł i jest większa o około 70% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – marzec 2016 r. – 378 099 tys. zł) . Na tak wysoki poziom przychodów miało wpływ kilka czynników między innymi bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie oleju napędowego oraz zawarcie nowych kontraktów przez dział biopaliw. Na uwagę zasługują również utrzymujące sie  dobre wyniki sprzedaży w segmencie gazu LPG. Osiągnięty poziom przychodów dobrze prognozuje na dalszą część roku  szczególnie,  że zazwyczaj w 1 kwartale mamy do czynienia ze zmieszeniem obrotów wynikającym z sezonowości sprzedaży paliw oraz lepszym zbilansowaniem rynku przez rodzimych producentów. – komentuje Robert Brzozowski Prezes UNIMOT S.A.

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. zwołuje także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 11:00 w Częstochowie przy ulicy ul. Dekabrystów 41B. Na zwołanym zgromadzeniu Zarząd Spółki zwróci się do Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o następujący zapis: „77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.” Podjęcie takiej uchwały umożliwi Spółce sprawne budowanie nowej sieci stacji paliw pod marką AVIA, co było jednym z celów emisyjnych podczas debiutu na głównym parkiecie GPW w marcu bieżącego roku.

Kolejnym ważnym powodem zwołania NWZA jest zbliżający się termin rozliczenia się Spółki z zakupu podmiotu zależnego Tradea Sp. z o.o. zajmującego się handlem energią elektryczną, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym 23/2017. Zakup Spółki Tradea umożliwił GK UNIMOT wzmocnienie i utrwalenie pozycji na rynku, a także był istotnym krokiem w stworzeniu multienergetycznej oferty całej Grupy Kapitałowej. Podczas NWZA Zarządu UNIMOT S.A. poprosi Akcjonariuszy o zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, skierowanej do dotychczasowego wspólnika Tradea Sp. z o.o. – Pana Marcina Kapkowskiego. Dzięki temu UNIMOT wypełni zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zakupu, bez konieczności zaciągania zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym.  Zarząd Unimot S.A. liczy na   trwałą współpracę  z Panem Marcinem Kapkowskim, który obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w Tradea Sp. z o.o. z Grupą Kapitałową UNIMOT i realizację celów strategicznych związanych ze wzrostem wartości akcji Spółki.