Informacje na temat zagrożeń

Informacja przeznaczona do wiadomości publicznej

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO UNIMOT S.A.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672z późn. zm.), art. 261a
nakłada na prowadzącego zakład o dużym ryzyku dodatkowe obowiązki informacyjne, a w szczególności dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, podmiotom leczniczym oraz obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.UNIMOT S.A. ROZLEWNIA GAZU PROPAN BUTAN

Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie
tel. (077) 4616548
fax. (077) 4616496

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący zakład dokonał zgłoszenia , o którym mowa w art.250 ust 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), UNIMOT S.A. Rozlewnia Gazu w Zawadzkiem został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zgłoszono jako zakład o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej Awarii Przemysłowej właściwym organom.
Opracowano Programu Zapobiegania Poważnym Awariom , Raport o bezpieczeństwie i Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczego.

 1. Opis działalności zakładu

Podstawową działalnością zakładu jest napełnianie gazem płynnym buli turystycznych, przemysłowych 10,11 i 33 kg oraz magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego propan- butan . Gaz do zakładu dostarczany jest w cysternach samochodowych i kolejowych, magazynowany w zbiornikach o łącznej pojemności 716 m3.

 1. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o dużym ryzyku , z uwzględnieniem nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.
Lp. Substancja Klasyfikacja zagrożenia Wybrane właściwości fizykochemiczne
nazwa nr CAS nr WE kod zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia klasa zagrożenia i kody kategorii granice wybuchowości temperatura zapłonu (ºC) NDSch [% obj. – mg/m3]
dolna [% obj.-mg/m3] górna [% obj -mg/m3]
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
 1  Propan  74-98-6  200-827-9  H220, H280 Flam. Gas 1 Press Gas  2,1%  9,5% -92 Nie ustalono
 2  Butan  106-97-8  203-448-7  H220, H280 Flam. Gas 1 Press Gas  1.4%  9,4%  -60 3000 mg/m3
3 Mieszanina Propan-butan 68476-40-4 270-681-9 H220, H280 Flam. Gas 1 Press Gas 1.9% 9,5% -95 3000 mg/m3
 1. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

W godzinach pracy zakładu pracownik, który zauważy zagrożenie, informuje swojego przełożonego – mistrza rozlewni – o miejscu, natężeniu i rodzaju zagrożenia.

INSTRUKCJA ALARMOWA.

Każdy, kto zauważy pożar lub wyciek gazu, obowiązany jest natychmiast zaalarmować:

   • najbliższe otoczenie, w którym przebywają ludzie,
   • kierownictwo obiektu – Pan Czesław FLORECKI (kom. 507 018 164)
   • PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ – telefon 998, 404-99-03, 112 tel. komórkowy

W razie potrzeby alarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 404-99-06 461-39-93
POLICJĘ 997 462-19-03
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 461-27-22
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994 461-39-65

Alarmując straż pożarną, należy wyraźnie określić:

   • gdzie zdarzenie wystąpiło – dokładny adres, nazwę obiektu,
   • co się zdarzyło,
   • czy istnieje zagrożenie ludzi,
   • swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

UWAGA:

Nie odkładać słuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zdarzenia przez dyspozytora jednostki ratowniczej.

Wystąpienie poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego sygnalizowane jest za pomocą wewnętrznego dźwiękowego systemu alarmowego, który może być słyszalny w budynkach sąsiadujących z obiektem.

Ogłoszenie alarmu informujący o powstaniu poważnej awarii i jego odwołanie na terenie zakładu sygnalizuje włączeniem syreny alarmowej charakteryzującej się dźwiękiem modulowanym trwającym nie krócej niż 3 minuty.

SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWANIA
OSÓB NA TERNIE ZAKŁADU I INNYCH PODMIOTÓW
OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PROPAN BUTAN
47-200 ZAWADZKIE UL. ŚWIERKLAŃSKA 2a
SYGNAŁY ALARMOWE
Lp. RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY
1 Ogłoszenie alarmu · Ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut
· Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków  sygnałów dźwiękowych syreny w zakładzie,
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga ! ogłaszam alarm poważnej awarii przemysłowej w ROZLEWNI GAZU PROPAN BUTAN w ZAWADZKIEM UL. ŚWIERKLAŃSKA 2a dla pracowników zakładu Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2 Odwołanie alarmu – Ciągły dźwięk syreny w okresie3 minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
odwołuję alarm  poważnej awarii przemysłowej w ROZLEWNI GAZU PROPAN BUTAN w ZAWADZKIEM .

Komunikaty ostrzegawcze

Lp. Rodzaje komunikatów Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
system alarmowy akustyczny środki masowego przekazu system alarmowy akustyczny środki masowego przekazu
1. Wyciek gazu skroplonego Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie zakładu nastąpił  wyciek gazu skroplonego w rejonie( nazwa) i może chmura gazu przemieszczać się z kierunku zachodniego na wschód. Proszę udać się do bramy nr 2. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o wyciek gazu skroplonego w rejonie( nazwa) i możliwości przemieszczania się chmury gazu

Symptomy awarii:

 • zaobserwowanie na terenie zakładu białych obłoków,
 • dźwięk syren alarmowych i aktywność służb ratowniczych,
 • charakterystyczny zapach nawonionego gazu,
 • zarządzenie ewakuacji z zagrożonego terenu,

Sposób postępowania:

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice
 • Postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze, a na terenie innych zakładów pracy – zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno – ruchowymi
 • Przebywając na terenie otwartym: zwróć uwagę na kierunek wiatru, opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, wysłuchaj nadawanych komunikatów.

W przypadku przybycia na teren zakładu jednostek ratowniczych nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej przejmuje Państwowa Straż Pożarna.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców np: w razie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia zostaną Państwo poinformowani o ewakuacji z miejsca zamieszkania przez funkcjonariuszy policji, bądź straży pożarnej , a następnie zostaniecie Państwo przewiezieni autobusem do bezpiecznych obiektów zarządzanych przez władze Gminy Zawadzkie na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia. Po ogłoszeniu ewakuacji, przed opuszczeniem mieszkania należy pamiętać o:

 • zamknięciu zaworu gazu w mieszkaniu,
 • wyłączeniu prądu,
 • odcięciu dopływu wody do mieszkania,
 • zabezpieczeniu osób niepełnoletnich w tabliczki identyfikacyjne,
 • zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości, leków itp.
 • zamknięciu okien i drzwi,
 • wygaszeniu i nie używaniu pieców, kominków.
 1. Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

W 2017 roku został opracowany Raport o bezpieczeństwie , który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu i uzgodnienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

 1. Główne scenariusze awarii przemysłowej oraz środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Numer scena-riusza Nazwa scenariusza Scenariusz – opis i sekwencja zdarzeń
1.1 Rozszczelnienie instalacji rozładowczej cysterny kolejowej, pożar powierzchniowy na terenie utwardzonym stanowiska rozładunku Niekontrolowane przesunięcie się cysterny w wyniku: błędu ludzkiego (brak płóz pod kołami, brak załączonych hamulców, brak sprawdzenia hamulców), wady materiałowe hamulców, uderzenie innej cysterny » wzrost temperatury na zewnątrz (w przypadku gdy proces rozładunku jest wstrzymany w wężu rozładunkowym znajduje się ciekły gaz, w wyniku wzrostu temperatury zewnętrznej istnieje możliwość jego pęknięcia w wyniku procesów fizycznych – wzrost ciśnienia) »rozszczelnienie instalacji rozładowczej cysterny kolejowej» możliwość rozlania około 100 litrów gazu płynnego, który rozleje się na torowisko i płac rozładunkowy (ilość wyliczona na podstawie długości węża, jego średnicy oraz długości rurociągu do zaworów o długości łącznie 20 m i średnicy 80 mm ).

» akcja ratownicza » straty materialne» możliwe oparzenia

 

1.2 Rozszczelnienie cysterny kolejowej, pożar powierzchniowy na terenie utwardzonym Uszkodzenie nasady zaworu cysterny średnicy 80 mm połączonego z wężem do rozładunku o średnicy 80mm i długości 20 m w skutek kolizji z inną cysterną spowoduje  możliwość wypływu gazu z cysterny przez zawór denny w ilości około 100 litrów gazu. »Rozszczelnienie cysterny kolejowej»zapłon i pożar powierzchniowy»akcja ratownicza »straty materialne»możliwe oparzenia
2.1 Rozszczelnienie instalacji rozładowczej

autocysterny – pożar powierzchniowy na terenie utwardzonym stanowiska rozładunku

Pęknięcie węża rozładunkowego spowodowane wadą materiału lub wzrostu ciśnienia niesie za sobą możliwość rozlania około 70 litrów gazu płynnego,  który rozleje się na płac rozładunkowy. Przedmiotowa ilość związana jest z pojemnością węża ( średnica węża 50  mm i  długość węża  do 10 m ) .»Rozszczelnienie instalacji autocysterny »zapłon i pożar powierzchniowy»akcja ratownicza »straty materialne»możliwe oparzenia
2.2 Rozszczelnienie autocysterny -pożar powierzchniowy na terenie utwardzonym Uszkodzenie nasady zaworu połączonego z wężem do rozładunku  w skutek kolizji z inną cysterną spowoduje  wydostanie się  około 100 litrów skroplonego gazu. Średnica zaworu nasady cysterny 50 mm  »Rozszczelnienie autocysterny »zapłon i pożar powierzchniowy»akcja ratownicza »straty materialne»możliwe oparzenia

 

3.1 Rozszczelnienie zbiornika magazynowego, chmura gazowa propanu Rozszczelnienie zbiornika magazynowego 54 m3  w parku zbiorników magazynowych walczakowych – w wyniku korozji połączeń spawanych powstaje nieszczelność  o wymiarach /20 x 2 mm/ , intensywność wypływu fazy gazowej  830 l/s w czasie 60 min. Łączny wypływ wyniesie 50 m3 fazy gazowej.  ,»rozszczelnienie zbiornika magazynowego» wyciek fazy gazowej bez pożaru,» akcja ratownicza,» straty materialne,
3.2 Rozszczelnienie zbiornika magazynowego ,

chmura gazowa propanu

Rozszczelnienie zbiornika magazynowego kulistego 250 m3 w

parku zbiorników kulistych – w wyniku otwarcia  zaworu bezpieczeństwa, wypływ około 25 m3 gazowego propanu » rozszczelnienie zbiornika magazynowego» wyciek fazy gazowej,» akcja ratownicza,» straty materialne,

 

4.1 Awaria sprężarki, bez wypływu gazu Awaryjne wyłączenie sprężarki po przedostaniu się fazy ciekłej do sprężarki bez wypływu gazu na zewnątrz » awaria technologiczna » straty materialne»
5.1 Rozszczelnienie instalacji napełniania butli, chmura gazu . Rozszczelnienie instalacji napełniania butli, skutkuje wypływem około 10 l ciekłego propanu » rozszczelnienie instalacji napełniania butli » wyciek fazy ciekłej,» akcja ratownicza,» straty materialne,
5.2 Rozszczelnienie butli z gazem , chmura gazu. Rozszczelnienie butli 11 kg w  magazynie, wyciek 11 kg ciekłego propanu » rozszczelnienie butli » wyciek fazy ciekłej,» akcja ratownicza,» straty materialne,.

 

Zatrzymanie pracy urządzeń technologicznych odbywa się automatycznie lub  zdalnie z nastawni i miejscowo z urządzeń oraz  ręcznie.

Automatycznie zatrzymanie odbędzie się  po zadziałaniu Systemu eksplozymetrów, które są sprzężone z systemem sterowania procesami technologicznymi umożliwiającymi zamknięcie automatycznych zaworów na wszystkich rurociągach fazy płynnej przy zbiornikach kulistych i walczakowych, wyłączeniem pomp i sprężarek, włączeniem awaryjnej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu napełniania butli w przypadku przekroczenia II progu alarmowego.

Automatyczna blokada zaworów oraz wyłączenie pomp i sprężarek  następuje  również w przypadku przekroczenia 85 % pojemności napełnianego gazem zbiornika, brakiem lub zanikiem uziemienia podczas rozładunku lub załadunku gazu.

Zdalne zatrzymanie pracy urządzeń technologicznych,  jest podstawową formą sterowania w Zakładzie i można wykonać je  ze sterowni lub miejscowo. Na panelu sterowniczym znajduje się pełna informacja o trwających procesach technologicznych, sygnalizacja włączonych  lub wyłączonych zaworów automatycznych, sygnalizacja niskich lub wysokich stanów gazu w poszczególnych zbiornikach, sygnalizacja pracy pomp i sprężarek, sygnalizacja przekroczenia stężeń gazu w poszczególnych instalacjach technologicznych, sygnalizacja włączenia awaryjnej instalacji wentylacyjnej, ciśnienie, temperatura, stan napełnienia przeciwpożarowego zbiornika wodnego, ciśnienie instalacji sterującej  pneumatycznej.

Ręczne zatrzymanie instalacji  dokonuje się na urządzeniach i instalacjach  poprzez ich wyłączania, zamykanie zaworów. Zatrzymanie pracy instalacji technologicznych dokonuje obsługa Zakładu.