Dane osobowe

Dane osobowe Unimot S.A. przetwarza w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych w ramach Grupy Kapitałowej

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
· w celu realizacji celu wymienionego każdorazowo w treści zgody (np. kontaktów handlowych, marketingowych) (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
· w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
· podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
· dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
· podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
· do momentu wycofania zgody;
· do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania wiadomości o określonych charakterze.

Zasady przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy uzyskanych od KDPW

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
· w celu identyfikacji akcjonariuszy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
· w celu zapewnienia bezpośredniej komunikacji z akcjonariuszami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
· w celu zapewnienia możliwości zaangażowania w sprawy spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
· w celu informowania o zdarzeniach korporacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
· w celu ułatwienia wykonywania praw akcjonariusza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
· podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji celu przetwarzania, takie jak usługi prawne,
· dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
· podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
· wynikający z art 68n ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , nie przekraczający 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała być akcjonariuszem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .

7. Państwa dane zostały pozyskane od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 00-498 Warszawa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy.

8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zwykłe, w tym adresowe, identyfikacyjne, informacje o udziałach.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób otrzymujących ofertę handlową

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(przed zawarciem umowy)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do zawarcia umowy;
  • w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób wykorzystujących formularze interaktywne lub kontaktujących się bezpośrednio

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(osób korzystających z formularzy)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, przesłane bezpośrednio na adres email UNIMOT lub przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji celu, takie jak usługi prawne, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • dochodzenia roszczeń;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(realizacja umowy)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizacji umowy na podstawie podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UNIMOT na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez UNIMOT. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości; w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości zawarcia umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(przy rekrutacji)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UNIMOT na podstawie art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • na podstawie dobrowolnej zgody w stosunku do danych innych niż wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, kadrowe, usługi prawne;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości przystąpienia do procesu rekrutacji.

Zasady przetwarzania danych osobowych subskrybentów usług takich jak newsletter, powiadomienia inwestorskie

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(subskrybentów newslettera)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizacji celu wymienionego każdorazowo w treści zgody (np. wysyłki wiadomości handlowych, marketingowych, inwestycyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • do momentu wycofania zgody;
  • do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania wiadomości o określonych charakterze.

Zasady przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy współpracy

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(przed zawarciem umowy współpracy)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu realizacji założenia wymienionego każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust 1 a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do zawarcia umowy;
  • w przypadku zawarcia umowy – przez okres trwania umowy;
  • do momentu wycofania zgody;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.
 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

Zasady przetwarzania danych osobowych (ubezpieczenie w ramach Klub+)

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(ubezpieczenie w ramach UNIMOT Klub+)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul.
Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej
UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
• w celu objęcia ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i/lub Odpowiedzialności
Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (art. 6 ust 1 lit b RODO);
• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UNIMOT na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym
ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
• podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji umowy i objęcia
Pana/Pani ubezpieczeniem, w tym TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w
Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa (KRS 0000171062), Phinance S.A. z siedzibą w
Poznaniu (61-814), ul. Franciszka Ratajczaka 19 (KRS: 0000312494) oraz podmiotom
świadczącym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, usługi prawne,
• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym,
programistycznym);
• podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
UNIMOT. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany
przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości;
• do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie
uzasadnionego interesu UNIMOT.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres
określony w pkt. 1.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości
zawarcia umowy

Zasady przetwarzania danych osobowych (zniżka na AVIA Solar w ramach Klub+)

Rozwiń Zwiń

Zasady przetwarzania danych osobowych

(zniżka na AVIA Solar w ramach UNIMOT Klub+)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul.
Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej
UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu realizacji celu wymienionego każdorazowo w treści zgody (np. otrzymania oferty
handlowej) – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO);
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym
ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — art. 6 ust. 1 lit f RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
• Unimot Energia i Gaz sp. z o.o.;
• podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są
przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe;
• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym,
programistycznym);
• podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• do momentu wycofania zgody;
• do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres
określony w pkt. 1.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania wiadomości o
określonych charakterze.