Prof. Dr Hab. Ryszard Budzik

Członek Rady Nadzorczej

image

Specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe nr 2519, uprawnienia bankowe nr 1874/XXXIII/01), Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada tytuł naukowy – profesor, nadany przez Prezydenta RP roku 2011. Posiada tytuł Prof. dr hab. inż.
Biegły sądowy z zakresu:
1. Szacowania przedsiębiorstw,
2. Zarządzania wartością w przedsiębiorstwach,
3. Szacowania nieruchomości.
Certyfikaty:
1. Certyfikat państwowy nr 2519. rzeczoznawca majątkowy (1997),
2. Szacowanie dla sektora bankowego (2001),
3. Wycena innowacji i aktywów niematerialnych (2021),
4. Wycena przedsiębiorstw (2020),
5. Certyfikat ochrony danych osobowych (2018),
5. Wiele zaświadczeń dot. problematyki szacowania przedsiębiorstw na polskim rynku.
W latach 1969 – 72 pracował jako technolog w Zakładach Górniczo – Hutniczych w Częstochowie. Od 1972 r. do roku 2015 pracował w Politechnice Częstochowskiej kolejno na stanowiskach asystent, adiunkt, docent, profesor. W latach 1992 do 2015 w Politechnice Częstochowskiej pełnił funkcje kierownicze kilku katedr, w tym jako Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki. Obecnie od 2010 r. jest wykładowcą na stanowisku profesora w Katedrze Logistyki na Politechnice Opolskiej.
Prof. Ryszard Budzik w latach 2005 do 2012 wykładał także w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Bielsku – Białej, oraz w Politechnice Śląskiej. Prowadził także wykłady dotyczące restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na podyplomowych studiach i kursach do Rad Nadzorczych. Wśród licznych publikacji jego autorstwa znajduje się ponad 300 opracowań dotyczących polskich przedsiębiorstw do prywatyzacji i przekształceń własnościowych dla Ministerstwa Skarbu i Urzędów Wojewódzkich, jak również ponad 20 opracowań restrukturyzacyjnych polskich firm.

Pan Ryszard Budzik spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Ryszard Budzik jest niezależny od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Ryszard Budzik jako członek Komitetu Audytu spełnia warunki określone w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie posiadanych kompetencji. Posiada wiedzę i umiejętności z dziedziny rachunkowości, które pozwalają na prawidłowe pełnienie funkcji nadzorczej przez członka komitetu audytu nad sprawozdawczością finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz pełnienie zadań związanych ze stałą współpracą z biegłym rewidentem Spółki w toku badania sprawozdań finansowych.