Odpis na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Emitenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podjęciu decyzji o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. („Blue Cold”). Decyzja została podjęta po sporządzonym w dniu dzisiejszym teście na utratę wartości środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r., które wykazały niższą wartość odzyskiwaną niż wartość bilansowa poszczególnych składników majątkowych tworzących punkt skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich – podstawowe aktywo spółki Blue Cold.

Wartość bilansowa środków trwałych w wysokości 7 453 495,02 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. jest wyższa od zweryfikowanej wartości godziwej (możliwej do uzyskania z ewentualnej sprzedaży poszczególnych składników majątkowych w aktualnym ich stanie technicznym po potrąceniu kosztów zbycia) wynoszącej 4 301 788,57 zł.

Wysokość dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki Blue Cold wyniósł 3 151 706,45 zł. Dodatkowo, Zarząd Emitenta zdecydował o odpisie na udziałach spółki Blue Cold w wysokości 3 532 831 zł.

Powyższe zdarzenia będą miały wpływ na wyniki finansowe w następujący sposób:

1. Na wyniki skonsolidowane Emitenta:

  • odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych: – 3 151 706,45 zł,
  • odpis na wartości firmy: – 572 387,54 zł.

2. Na wyniki jednostkowe Emitenta:

  • odpis na udziałach Blue Cold: – 3 532 831 zł.

Obecnie poszukiwany jest inwestor strategiczny, który zaangażuje środki finansowe na poprawę efektywności produkcji, umożliwiającej Blue Cold osiągnięcie satysfakcjonującego zysku.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną ze względu na istotny wpływ zdarzenia na wyniki finansowe Emitenta za 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na chwilę obecną, realizacja prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA na 2018 r. w wysokości 12 mln zł, którą Spółka przedstawiała w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT opublikowanej raportem bieżącym nr 30/2018, nie jest zagrożona.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu