Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 04 czerwca 2019 r

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zał. 2. – Projekty uchwał

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu