Raport nr 4/2015

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A.
niniejszym zwołuje na dzień 29 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 b. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w
poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej
Emitenta www.unimot.pl. Podstawa prawna: art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (inne
regulacje) Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, 2. Projekty uchwał