Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że powziął wiadomość o podpisaniu przez bank aneksu do umowy o linię kredytową, zawartą z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raportach bieżących: nr 5/2012, nr 11/2013, 14/2013, nr 42/2013 oraz nr 66/2014.
Na mocy aneksu, zgodnie z oczekiwaniami Spółki, przedłużono ważność limitu kredytowego do dnia 04 marca 2016 r. oraz podwyższono limit globalny o 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych.
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu