Raport z zakończenia oferty publicznej Akcji serii J

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii J Spółki („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2017 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu12 stycznia 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Transza Inwestorów Instytucjonalnych
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 10 luty 2017 roku
  Zakończenie przyjmowania zapisów- 22 luty 2017 roku
  Transza Detaliczna
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 10 luty 2017 roku
  Zakończenie przyjmowania zapisów- 21 luty 2017 roku
 2. Data przydziału akcji:
  23 luty 2017 r.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
  Przedmiotem subskrypcji było 2.200.000 Akcji Oferowanych
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
  Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja
  Transza Detaliczna: 87,116%
 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
  W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 5.175.028 Akcji Oferowanych, w tym: a)
  1.760.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
  b) 3.415.028 w Transzy Detalicznej
 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  Inwestorom przydzielono łącznie 2 200 000 Akcji Oferowanych, w tym:
  a) 1.760.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
  b) 440 000 Akcji w Transzy Detalicznej
 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
  Akcje Oferowane obejmowane były po cenie 45,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
  Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 2.271 inwestorów, w tym:
  a) 67 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
  b) 2.204 w Transzy Detalicznej
 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  Akcje Oferowane zostały przydzielone łącznie 2.271 inwestorów, w tym:
  a) 67 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
  b) 2.204 w Transzy Detalicznej
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Akcje nie zostały objęte przez subemitentów. Emitent nie zawarł umowy o submisję.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:
  Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99 000 000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem Oferty
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją:
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent