Uchwały Zarządu GPW dotyczące praw do akcji serii J i akcji serii J

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. powziął wiadomość o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczących praw do akcji serii J oraz akcji serii J, tj. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii J i wprowadzenia akcji serii J do obrotu giełdowego na rynku równoległym.

Uchwałą nr 226/2017 z dnia 14 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił na wniosek Spółki wyznaczyć dzień 16 marca 2017 r. jako dzień ostatniego notowania 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) praw do akcji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNMOT00039”.

Uchwałą nr 227/2017 z dnia 14 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 17 marca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 marca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLUNIMOT00013”.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent