Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w
dniu 17 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku
za rok obrotowy 2017, przekazując następujące informacje:

1. Wysokość dywidendy: 13 936 290,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt 60/100),

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) na
każdą akcję,

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,

4. Dzień dywidendy: 5 czerwca 2018 roku,

5. Termin wypłaty dywidendy: 19 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu