Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 roku.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów z planowanego w porządku obrad:
15. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
16. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki,

Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
W związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Emitenta, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nową treść statutu, która będzie obowiązywała po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy
zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu