Podsumowanie kosztów emisji akcji serii J – uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 14/2017

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informacje uzupełniającą raport ESPI nr 14/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13 dotyczącej zakończonej oferty publicznej Akcji serii J Spółki („Akcje Oferowane”) o informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2017 roku oraz udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 12 stycznia 2017 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

(I) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.962 tys. zł
(II) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
(III) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 224 tys. zł
(IV) koszty promocji Oferty: 176 tys. zł

Koszty transakcji związane z emisją akcji serii J zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii E o kwotę 2.363 tys. zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją: Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii J wynosi 1,07 zł

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent