Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 05 maja 2016 r., podjęła uchwały w sprawie określenia liczby Członków Zarządu oraz powołania na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję dotychczasowych Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza ustaliła, iż Zarząd Spółki będzie składać się z trzech Członków. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Roberta Brzozowskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Panią Małgorzatę Garncarek i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Andrew Smitha i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent