Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 18 maja 2017 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
Zał. 2. – Projekty uchwał.
Zał. 3. – Opinia zarządu

Podstawa prawna:

art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu
Przemysław Podgórski - Prokurent