Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 29/2017 niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby część jednostkowego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1,20 zł na jedną akcje objęta dywidendą.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent