Zawarcie transakcji przekraczających próg 20% przychodów Emitenta z podmiotem zagranicznym

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7
września 2015 r. powziął wiadomość, iż wartość obrotu z jednym z jej kontrahentów – podmiotem
zagranicznym, przekroczyła 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich
czterech kwartałów obrotowych Spółki.

Przedmiotem obrotu jest olej napędowy oraz LPG, a zawierane umowy nie odbiegają od standardów
rynkowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 pkt. 2b) podpunkt b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent