Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20; czerwca 2017 r. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz ze zgłoszonym projektem uchwały

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r., i na żądanie tego akcjonariusza umieścił w porządku obrad dodatkową sprawę dotyczącą określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Poniżej projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza:

 

„Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

 

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Unimot S. A. na __________ osób.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowaną sprawę i dodał ją do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza zaproponowaną uchwałę do projektów uchwał. Zarząd przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad oraz treść proponowanych uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.unimot.pl.

zał. 1. Ogłoszenie – uzupełnienie porządku obrad
zał. 2. Projekty uchwał po wprowadzonych zmianach

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent