Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał od funduszy Quercus: Parasolowy SFIO, Absolute Return FIZ,
Absolutnego Zwrotu FIZ, Multistrategy FIZ zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgłoszenie kandydata – Pana Radosława Mrowińskiego na
Członka Rady Nadzorczej Unimot S.A. Kandydatura została zgłoszona w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 7 września 2018 r w Warszawie.
Pan Radosław Mrowiński wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie został w okresie ostatnich 5 lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 KSH
– nie pełni funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu Spółki ani jej spółki zależnej oraz nie jest zatrudniony w Spółce ja ko główny księgowy, radca prawny ani adwokat,
– nie jest pozbawiony przez sąd prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka RN w spółce handlowej lub innych jednostkach organizacyjnych
– jest w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka RN.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu