Raport bieżący nr 4/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 27.01. 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 100/2015 z dnia 27.01.2015r. Na podstawie wskazanej wyżej uchwały GPW postanowiła wprowadzić do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące instrumentów finansowe Emitenta:

1. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu