Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada
Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 27 października 2015 r., podjęła uchwałę
w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Przemysława Podgórskiego.
Rada Nadzorcza Spółki podjęła też uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Prezesa
Zarządu dotychczasowego Członka Zarządu Pana Roberta Brzozowskiego oraz powołania na
Członka Zarządu Pana Andrew Smitha.

Zmiany Zarządu są skuteczne z dniem 27 października 2015 r.

Nowo powołany Zarząd podjął uchwałę o udzieleniu Panu Przemysławowi Podgórskiemu
prokury samoistnej. Pan Przemysław Podgórski w dalszym ciągu będzie zajmował się
sprawami Spółki jako prokurent oraz podejmie dodatkowe działania w grupie kapitałowej
jako pełnomocnik Zarządu.

W załącznikach do raportu bieżącego znajdują się życiorysy: nowego Prezesa Zarządu Spółki i
nowego Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu