Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu w dniu
16.12.2015 r. aneksu do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie. O niniejszej umowie oraz jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach
bieżących – ostatnio w Raporcie bieżącym nr 44/2015.

Na mocy aneksu przedłużono okres wykorzystania wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym
do dnia 20 grudnia 2016r.

Ustalono limit skarbowy na transakcje terminowe i pochodne na 5 mln zł ostatni dzień okresu
wykorzystania tego limitu to 20 lutego 2018r. Pozostałe limity nie uległy zmianie.
Warunki aneksowania umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta.

Emitent uznał niniejszą umowę za mającą istotne znaczenie ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent