Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w miesiącu listopadzie 2017 r.
Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w listopadzie 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 247 122 tys. zł. Przychody uzyskane w miesiącu listopadzie 2017 r. są niższe o około 6% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (październik 2017 r.: 263 996 tys. zł) i niższe o ok. 26% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (listopad 2016 r.: 331 988 tys. zł). Ujemna dynamika wartości przychodów w listopadzie 2017 r. w stosunku do listopada 2016 r. wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej, ponieważ w IV kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła dodatkowe, istotne przychody w wysokości ok. 200 mln zł z tytułu wygrania przetargu na dostawę biopaliw (raport bieżący Spółki nr 9/2016).

Ujemna dynamika przychodów w listopadzie 2017 r. w stosunku do października br. wynika przede wszystkim z niższych przychodów osiągniętych ze sprzedaży paliw płynnych.
Wartość przychodów netto narastająco za 11 miesięcy 2017 r. wynosi 2 653 850 tys. zł i jest wyższa o ok. 24% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – listopad 2016 r.: 2 133 370 tys. zł).
Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu