Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kw. 2018 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako uzupełnienie raportu 68/2018, w którym podane zostały jednostkowe wstępne dane finansowe.

Dane Wstępne oraz skonsolidowane dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego oraz za poprzednie kwartały bieżącego roku wynoszą:

  1. Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż)
  • III kw. 2018 r.: 850 mln zł,
  • II kw. 2018 r.: 844 mln zł,
  • I kw. 2018 r.: 680 mln zł,
  • III kw. 2017 r.: 779 mln zł.
  1. EBITDA:
  • III kw. 2018 r.: 14,5 mln zł,
  • II kw. 2018 r.: -8,2mln zł,
  • I kw. 2018 r.: 0,8 mln zł,
  • III kw. 2017 r.: 15,8 mln zł.

Wpływ na EBITDA spółek zależnych w III kw. 2018 r. miał głównie wynik EBITDA z działalności spółki Tradea sp. z o.o. w wysokości 1,6 mln zł, w większości wygenerowany z tytułu handlu na platformach giełdowych i brokerskich. Czynniki wpływające na wynik jednostkowy UNIMOT S.A. zostały podane w raporcie bieżącym 68/2018.

Skumulowana EBITDA skonsolidowana za 9 miesięcy 2018 r. wynosi 7,1 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za III kw. 2018 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2018 r. w dniu 13 listopada 2018 r. zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 1/2018.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu