Raport bieżący nr 8/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu styczniu 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w styczniu 2015 r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 72 280 tys. zł.
Przychody uzyskane w miesiącu styczniu były o 41,7% wyższe niż w miesiącu poprzednim (grudzień 2014 r. – 51 010 tys. zł.) oraz o ponad 213% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń 2014r. – 23 067 tys. zł.).
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu