Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express Sp. z o.o.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24.02.2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Unimot Express Sp. z o.o. w którym Unimot Express Sp. z o.o. poinformował, że w wyniku przydziału 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji serii J oferowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie zatwierdzonego prospektu decyzją KNF w dniu 11 stycznia 2017 r., który został dokonany w dniu 23 lutego 2017 r., po rejestracji Akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieni się ogólny udział spółki Unimot Express Sp. z o.o. w liczbie głosów w Unimot S.A.

Przed przydziałem 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji serii J i rejestracją Akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym Unimot Express Sp. z o.o. posiadała:

a) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, z których przysługuje prawo do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki i 3,06 % w ogólnej liczbie głosów.

b) 250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B, z których przysługuje prawo do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 4,29% kapitału zakładowego Spółki i 7,65% w ogólnej liczbie głosów.

c) 2.076.120 akcji na okaziciela serii C, z których przysługuje prawo do 2.076.120 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 35,60% kapitału zakładowego Spółki i 31,78% w ogólnej liczbie głosów.

d) 1.028.000 akcji na okaziciela zwykłych serii I, z których przysługuje prawo do 1.028.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 17,63% kapitału zakładowego Spółki i 15,74% w ogólnej liczbie głosów.

 

Łącznie przed przydziałem Akcji serii J i rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym Akcji serii J, Unimot Express Sp. z o.o. posiada 3.454.120 akcji Unimot S.A., uprawniających do 3.804.120 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 59,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 58,24% w ogólnej liczbie głosów.

 

W wyniku przydziału Akcji serii J i po rejestracji Akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Unimot Express Sp. z o.o. będzie posiadała:

a) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, z których przysługuje prawo do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego Spółki i 2,29 % w ogólnej liczbie głosów.

b) 250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B, z których przysługuje prawo do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 3,11% kapitału zakładowego Spółki i 5,73% w ogólnej liczbie głosów.

c) 2.076.120 akcji na okaziciela serii C, z których przysługuje prawo do 2.076.120 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 25,85% kapitału zakładowego Spółki i 23,78% w ogólnej liczbie głosów.

d) 1.028.000 akcji na okaziciela zwykłych serii I, z których przysługuje prawo do 1.028.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 12,80% kapitału zakładowego Spółki i 11,77% w ogólnej liczbie głosów.

 

Łącznie po przydziale Akcji serii J i rejestracji Akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym, Unimot Express Sp. z o.o. będzie posiadała 3.454.120 akcji Unimot S.A., uprawniających do 3.804.120 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 43,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 43,57% w ogólnej liczbie głosów.

Nie występują podmioty zależne od Unimot Express Sp. z o.o., które posiadają akcje spółki Unimot S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent