Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 czerwca 2019 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2019 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:
/walne-zgromadzenie/

 

Zał. 1 – Podjęte uchwały

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu