UNIMOT publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Data publikacji: 12.01.17

image

UNIMOT S.A., od 2012 r. spółka notowana na NewConnect, opublikowała prospekt emisyjny w związku z emisją do 2,2 mln nowych akcji oraz przeniesieniem akcji Spółki do obrotu na rynek regulowany GPW.

Grupa UNIMOT, od 25 lat działająca w branży paliwowej, jest wiodącym niezależnym importerem i dystrybutorem paliw, głównie oleju napędowego. Grupa UNIMOT jest również jednym z największych dostawców autogazu (LPG) w południowej Polsce. Dystrybucja prowadzona jest z własnej rozlewni, sprzedaż prowadzona na własnej stacji paliw, a także przez ok. 80 stacji innych podmiotów (działających w promieniu do ok. 200 km od rozlewni), z którymi UNIMOT ma wieloletnie relacje handlowe. Gaz LPG sprzedawany jest również w butlach, które trafiają do ok. 1300 klientów. Grupa posiada również jedną z kilku w Polsce skraplarni gazu ziemnego umożliwiającą produkcję gazu ziemnego skroplonego (LNG). Grupa sprzedaje gaz ziemny dużym odbiorcom końcowym, z wykorzystaniem gazociągów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Natomiast z własnych sieci dystrybucji sprzedaż kierowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych, ale do gazociągów podłączani są również odbiorcy indywidualni. W 2016 r. Grupa UNIMOT rozpoczęła również obrót energią elektryczną.

Strategia wzrostu Grupy UNIMOT

Strategia Grupy UNIMOT obejmuje koncentrację na wzroście sprzedaży paliw płynnych, rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych, rozpoczęcie obrotu energią elektryczną i inwestycje w nowoczesne technologie oraz kapitał ludzki. Spółka od 2014 r. intensywnie rozwija sprzedaż paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego i biopaliw. Dzięki rozwojowi tej działalności Grupa UNIMOT stała się wiodącym niezależnym importerem tego paliwa do Polski i znaczącym niezależnym dystrybutorem. Realizowana w ostatnich latach strategia rozwoju handlu olejem napędowym zaowocowała znaczącym zwiększeniem przychodów i dużą dynamiką wzrostu zysku netto Grupy. Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 2016 r. przychody Grupy UNIMOT wyniosły 2,3 mld zł, a zysk netto 30 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów rok do roku o 68% i wzrost zysku netto o 141%.

Plany inwestycyjne Grupy UNIMOT

Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 85 mln zł. Środki te przeznaczone mają być na zwiększenie skali działalności Grupy i posłużą realizacji czterech głównych celom inwestycyjnym:

  1. inwestycje w nowoczesne technologie – uruchomienie nowego kanału sprzedażowego paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl” wspomagającej sprzedaż oleju napędowego i benzyn w nowym kanale dystrybucji do klienta detalicznego – Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 3 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 75%. Przewidywany termin uruchomienia projektu – I półrocze 2017 r.
  2. wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych AVIA na zasadach franczyzy, co umożliwi dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 23 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 100%. Przewidywany termin uruchomienia projektu – 2017 r.

3 sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych – intensyfikacja sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 59 mln zł.

4 w przypadku znalezienia przez Spółkę okazji inwestycyjnej, w postaci akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych, Spółka rozważy zmianę Celu nr 3, polegającą na przesunięciu wszystkich środków z emisji albo ich części, przeznaczonych na realizację Celu nr 3, na realizację Celu nr 4. Na Datę Prospektu UNIMOT S.A. nie jest w stanie określić kwoty ewentualnej inwestycji.

– Nasz dotychczasowy model biznesowy opierał się na dystrybucji paliw głównie w kanale business to business. Dzięki naszej aplikacji Tankuj24 oraz umowie z AVIA International będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw. Branża, w której działamy wymaga znacznych nakładów na finansowanie bieżącej działalności. Mimo dynamicznie rosnących zysków nie mogliśmy pozwolić sobie na skokowy wzrost działalności. Środki z emisji posłużą nam do realizacji zakładanych celów, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i jeszcze szybszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszymówi Robert Brzozowski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

 

Kluczowe parametry oferty publicznej

Oferta publiczna obejmuje emisję nie więcej niż 2.200.000 akcji. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 5 831 797 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów będą oni posiadać 27,4% głosów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawniających do 25,2% głosów na WZA. Akcje pozostające poza kontrolą większościowego akcjonariusza stanowić będą 37,4% akcji Spółki, co stanowi 34,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 10 do 21 lutego, zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają o jeden dzień dłużej. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach Domu Maklerskiego DM BOŚ, a także innych domów maklerskich, których lista zostanie przedstawiona przed dniem rozpoczęcia zapisów, również za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich. Pełna lista POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, będzie opublikowana m.in. na stronie internetowej Spółki i Oferującego.

Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 50 akcji i nie więcej niż 200.000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy składane będą po cenie ustalonej w drodze budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, która zostanie opublikowana najpóźniej 10 lutego. do godz. 8:00.

Celem UNIMOT jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji Spółki i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją Spółki jest aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku GPW niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych w Publicznej Ofercie.

 

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji UNIMOT S.A.

12.01 2017 r. Rozpoczęcie oferty publicznej z chwilą publikacji prospektu emisyjnego
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 lutego 2017 r Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej
8-9 lutego 2017 r. (Deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00) Budowa księgi popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 lutego 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii J oferowanych w Ofercie Publicznej, w tym w poszczególnych transzach
od 10 do 21 lutego 2017 r. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, w transzy dla Inwestorów detalicznych
od 10 do 22 lutego 2017 r. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia Zapisów

 

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest Kancelaria Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych UNIMOT S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11.01.2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej