Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację z Centralnej Informacji KRS o postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, zmianie wysokości kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 831 797 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) do kwoty 8 031 797 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) poprzez emisję 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, w ramach publicznej oferty akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

Akcje serii J oferowane były w ramach Oferty Publicznej na podstawie Prospektu emisyjnego UNIMOT S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 11 stycznia 2017 roku i opublikowanego w dniu 12 stycznia 2017 roku.

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 031 797 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) i dzieli się na 8 031 797 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) o wartości nominalnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:

  1. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
  2. 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B
  3. 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C,
  4. 103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii D,
  5. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii E,
  6. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii F,
  7. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G,
  8. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii H,
  9. 1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji serii I,
  10. 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii J.

Ogólna ilość głosów ze wszystkich akcji po zarejestrowaniu zmiany wynosi: 8 731 797 (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem). W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, dokonano rejestracji zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ww. podwyższenie kapitału zakładowego.

Dotychczasowa treść par. 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.831.798,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.831.798 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem)

akcji i nie więcej niż 8.031.797 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,
j/ nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”.”

 

Po zarejestrowaniu zmian treść par. 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi:„1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 8.031.797 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym na:
a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,
j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity statutu po uwzględnieniu ww. zmian.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 9) oraz par. 38 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent