Wygrany przetarg na zakup biopaliwa

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy na zakup estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo – biopaliwo ciekłe B100 od jednego z największych koncernów paliwowych w Polsce.

Szacowana wartość umowy wynosi ponad 130 mln zł. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. i dotyczy zobowiązania do realizacji dostaw biopaliw realizowanych na zamówienie Emitenta w ilościach i na zasadach określonych w zawartej umowie.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w tego typu umowach. Zarząd uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotną wartość w segmencie biopaliw. Wzrost wartości przychodów w tym segmencie wpłynie na sytuację finansową i gospodarczą Spółki, zwiększając dywersyfikację przychodów Emitenta ogółem, jak również może potencjalnie wpłynąć na osiągnięcie przez Emitenta wyższych wyników finansowych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent