Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu
wczorajszym podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z oczekiwaniami Emitenta, podwyższono limit kredytu do kwoty 22 750 tys. USD (słownie:
dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich). Umowa
obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku.

Ponadto został zwiększony limit skarbowy dla transakcji rynku finansowego oraz limit na gwarancje
bankowe.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od
standardów rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

O podpisaniu umowy kredytowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 25/2015

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent