Raport bieżący nr 5/2015 ESPI

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 września 2015r. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Liczba akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, 100% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 września 2015r.
Liczba głosów: 3 804 120 głosów, stanowiących 58,24% ogólnej liczby głosów, 100% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia 29 września 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu