Zakończenie negocjacji dotyczących wspólnego projektu inwestycyjnego UNIMOT – ALPIQ

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 2 lutego 2017r. informuje, że po upływie przewidzianego w liście intencyjnym okresu wyłączności na negocjacje w sprawie zawarcia umowy o współpracy z ALPIQ A.G., w wyniku przeprowadzenia przez Zarząd Spółki szczegółowych analiz rynkowych i biznesowych potencjalnego projektu inwestycyjnego w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego poprzez wspólną spółkę celową, zdecydował o skoncentrowaniu się na samodzielnym rozwijaniu tej działalności w ramach spółek z własnej grupy kapitałowej: Energogas sp. z o.o. i Tradea sp. z o.o.

UNIMOT S.A. będzie kontynuować dotychczasową, dobrą współpracę z ALPIQ A.G. w zakresie hurtowego handlu energią elektryczną.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, z uwagi na publikację raportu bieżącego w sprawie zawarcia listu intencyjnego z ALPIQ A. G. dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie. Decyzja Zarządu Spółki dotycząca samodzielnego rozwijania obszaru działalności Grupy kapitałowej w sprawie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego jako elementu realizowania strategii tworzenia multi energetycznej oferty sprzedaży wpisuje się w strategię Grupy kapitałowej ogłoszoną na lata 2016 – 2017, która zakłada rozwój sprzedaży tych dwóch grup towarowych poprzez dedykowane spółki zależne.

Dotychczasowe działania podejmowane w ramach spółek zależnych Emitenta przynoszą zakładane efekty i pozwalają realizować cele wynikające ze strategii Grupy kapitałowej. W spółce Energogas sp. z o.o. w I kwartale 2017 r. nastąpiło istotne zwiększenie przychodów i marży ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych po wejściu w życie umów obowiązujących od początku 2017 r. Energogas cały czas aktywnie pozyskuje nowych odbiorców, budując w ten sposób masę marży na kolejne okresy. Spółka Tradea sp. z o.o. realizuje przychody i marże w hurtowym handlu energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich oraz z dodatkowych usług dla rynku energii.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent