Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu lipcu 2017 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w lipcu 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 282 749 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu lipcu 2017 r. są wyższe o 40% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (lipiec 2016 r. : 201 672 tys. zł). Wartość przychodów netto narastająco za 7 miesięcy 2017 r. wynosi 1 666 472 tys. zł i jest wyższa o 58% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – lipiec 2016 r. : 1 051 155 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent