Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:15.02.2016

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. wraz z danymi jednostkowymi i informacjami o działalności podmiotu dominującego.

Na podstawie Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku niniejszy raport i kolejne będą sporządzane zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.